(no subject)

19/6/17 15:23 (UTC)
Posted by [personal profile] 0rest
а також: пропаганда порнографії, сексуальних, та інших збочень, та проча хуйня має каратися згідно закону. Оскільки публічний простір - спільна територія, яка використовується, в т.ч й дітьми. Тому срати на вулицях, грати один одного, смітити, плювати, розгулювати у неприйнятному одязі (в т.ч. взагалі без нього) і т.д. - злочин. Оскільки порушує межу чужого.
Тобто, на сьогодні питання стоїть таково: якщо воно кожне вважає себе адекватним - то його тра судити. Якщо воно вважає себе їбанутим - його треба або лікувати, або ізолювати від суспільства.
Отака вона, та справедливість. Втім, злодії завше вважають, що її не існує. Доводиться час витрачати.
Таким чином, злодій і дурень (що одне й те ж) завжди краде час, в результаті. Тобто, майбутнє. А, оскільки майбутнє вкрасти неможливо - краде його у себе. Амінь.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.